Spring til indhold

Ønsker til udvikling

Lokalområdets ønsker til udvikling

Nuværende meget forskellige boligformer er alle karakteriseret ved lav bebyggelse med 1 eller 1½ plans boliger. Det vil være naturligt at videreføre det i nyt byggeri. Nærhed med rekreative arealer, gode stisystemer og en fantastisk beliggenhed relativt højt i landskabet gør at Hagested ville være attraktiv for nuværende beboere såvel som tilflyttere.

Landzonen ønskes fastholdt som afgrænsning af landsbyen. Der er ikke inden for nuværende kommuneplan udpeget en ny placering af evt. nyt boligområde. I den ny kommuneplan, der er sendt i høring 6. november 2017, er der forslag om etablering af nyt boligområde syd for Præstebrovej. Denne placering kompliceres af, at den ikke respekterer nuværende landzone som afgrænsning af byen.

Da flere af de seneste års udstykning er sket i form af landboparceller, der er kendetegnet ved at være delvis byzone (med bebyggelse) og delvis landzone (uden byggeret) og landzonen fungerer som afrunding af bygrænsen, er der begrænsede muligheder for boligudvikling. Det er imidlertid ønskeligt at udvikle moderne og alternative boligformer i form af f.eks. bofællesskaber. Hvis der kunne findes arealer og kommunen og lodsejere kan skabe det planmæssige grundlag for en udstykning, var det naturligt at indkalde boligselskaber, fonde der støtter byfornyelse og evt. arkitekter til et samarbejde med byens lokalforum om udvikling af ny boliger. Bofællesskaber var måske tidligere karakteriseret ved at udspringe af et ideologisk fællesskab men vil utvivlsom i fremtiden appellere mere bredt. Unge, børnefamilier og ældre. Både enlige og familier. Bofællesskaber kan etableres både som ejer- som lejer- eller andelsboliger.

Pulje til landsbyfornyelse kan evt. søges hvis huse fraflyttes og forfalder for fastholdelse af et harmonisk bymiljø.

Som nybyggeri er mulighederne mangfoldige. For at få udnyttet de erfaringer der er fra andre projekter vil det være oplagt at invitere forskellige parter til at deltage i et udviklingsarbejde: Kommune, boligselskaber, fonde med boligfornyelse som formål, borgergrupper osv.

Målet skal være at opnå et spændende, nyskabende, attraktivt boligområde som appellerer bredt til at befolkningsgrupper. Unge som gamle. Enlige som familier med børn. Private som mere kollektive.Feedback

Sidst opdateret

01.02.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen