Handleplan

Projekter og ideer til nye tiltag i lokalområdet

På borgermøder er der kommet forslag til nye tiltag og ønsker for udvikling i lokalområdet. Mange af disse er gode og realistiske tiltag, som sagtens kan realiseres. Det kræver blot, at en gruppe af borgere sætter sig sammen og kommer med konkrete planer. 

Hagested Lokalforum/Beboerforening står gerne til rådighed som koordinator og giver også gerne råd og vejledning om, muligheder for at søge penge til projekterne.
Kom bare på banen, så vi fortsat kan udvikle og forbedre lokalområdet. 

Liste over projektforslag: (Listen er i uprioriteret rækkefølge)

 • Udendørs fitnessredskaber - evt. ved multibanen.
 • Onlinebooking af tider i hallen, så de ledige tider kan blive udnyttet.
 • Syniggørelse af Lokalområdets naturperler ved skiltning.
 • Profilering af shelterpladsen i forskellige organisationer og turistguides.
 • QR-koder, som fortæller områdets historie.
 • Opgradere vores stisystemer som Kløverstier - evt. i samarbejde med Gislinge lokalområde
 • Anlægge haver til børn eller etablere kolonihaver på trekanten mellem Engstien og idrætspladsen.
 • Udbygning af aktiviteter i Aktivitetshuset (de tomme skolebygninger).
 •  IT udvikling i lokalområdet med hurtigere og bedre net forbindelser.
 • Skaffe mulighed for flere boliger i lokalområdet.
 • Skaffe indkøbsmuligheder af dagligvarer evt. en fælles ordning med afhentning/levering af dagligvarer i lokalområdet.
 • Gøre Audebo pumpestation til turistcenter.
 • Arbejde for at få forbedret belægningen på "Kanalstien" fra Øvejen til Audebo Pumpestation.
 • Fokus på gang- og cykelsport. 
 • Arbejde på at blive "Årets Landsby/Lokalområde".
 • Ønske fra Hagested Naturbørnehus om etablering af motoriske redskaber (klatrenet, koldbøttestænger, vippe, balance el.a.) på arealet ved Shelterpladsen
 • Ønske fra Hagested Naturbørnehus om en tovbane i deres granskov.
 • Udbygning af Shelterpladsen med vandforsyning, el-stik og muldtoilet samt små børneborde.


Fremtidssikring af lokalområdet.

Nedsættelse af arbejdsgruppe til at arbejde for og skabe et bæredygtigt lokalområde.

Det er vigtigt, at der i samarbejde med kommunen arbejdes på at skabe mulighed for udbygning med spændende, nyskabende, attraktivt boligområde, som appellerer bredt til alle befolkningsgrupper. Unge som gamle. Enlige som familier med børn. Private som mere kollektive.

Tilpasning af lokalområdet til den fremtidige samfundsudvikling, herunder udbygning af IT, så det matcher tidens udvikling.

Senest opdateret 02-01-2022